KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması Politikası
intihab.com olarak şahsi verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na müsait olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme
Aşağıda ayrıntılı kurumsal detayları piyasaya çıkan intihab.com olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, intihab.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen yada kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yine düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde meydana gelen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde meydana gelen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve hızla gelişen teknolojinin gereklerine müsait şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihindeki 29457 sayılı RG’de piyasaya sürülen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de piyasaya çıkan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve öteki alakalı mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer lüzumlu detayları kaydetmek için;
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme yada kâğıt ortamında işleme dayanak olacak bütün kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve öteki otoritelerce öngörülen malumat saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve alakalı amme görevlilerine malumat verebilmek için;
Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek yada bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

6698 sayılı KVKK ve alakalı ikincil düzenlemelere müsait olarak işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, intihab.com ile paylaştığınız şahsi verilerinizin aktarılabileceği şahıs / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, direkt yada endirekt yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta intihab.com altyapısını kullanan Üye şirketler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili şahıs ve kuruluşlar olmak suretiyle, faaliyetlerimizi icra etmek suretiyle ve/yada Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişiler ve kuruluşlardır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,

intihab.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC hüviyet numarası, adres, telefon, iş yada özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş meydana getirilen sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafınca toplanan çerez verileri ile gezinme zaman ve detaylarını içeren veriler, vaziyet verileri gibi;
Konferanslar ve eğitim, danışmanlık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, kağıt üstündeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve davet merkezi şeklinde kanallarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
intihab.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, öneri vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki yada sanal bir ortamda, yüz yüze yahut mesafeli, sözlü yada yazılı yahut elektronik ortamdan;
Ayrıca değişik kanallardan endirekt yoldan elde edilmiş, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilmiş veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, toplumsal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) şeklinde toplumsal paylaşım sitelerinden paylaşıma aleni profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden ilkin, üyelik, elektronik mesaj izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara müsait olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye haricinde işlenip muhafaza edilmek suretiyle, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına müsait olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda ehil korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.


Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi şirketler ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek yada tüzel kişilere,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, Hızlandırıcılar ve ekosistemde yer edinen büyük kuruluşlar,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri benzer biçimde sair resmi kurumlara, şahsi verilerinizi istek etmeye yetkili olan diğer kamu müessese yada kuruluşlarına,

intihab.com ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Mobil hatlarınız üstünden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve hüviyet doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası şeklinde bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,

intihab.com onaylı hesap olmanız halinde telefon numaranız ve eposta adresleriniz, size tehlikeli sonuç bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. Amaçlarla yetişebilmeleri için muhtelif bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, yatırımcılar, kuluçka merkezleri, belediyeler ve benzeri tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
intihab.com, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği şahsi verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, muamele kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel emniyet önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması
KVKK’nun 4. Maddesi uyarınca intihab.com kişisel verilerinizi doğru ve aktüel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda intihab.com yürürlükteki mevzuattan doğmuş yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve aktüel verilerini paylaşması yada internet sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK 11.Maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup alakalı madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, intihab.com (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle alakalı;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şahsi verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi üzere bireyin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini istek etme, haklarına sahiptir.


İletişim ve Başvuru Yöntemi
intihab.com internet sayfamızda verilen tüm servisler ve hizmetler, Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi No:77, 34870 Kartal/İstanbul adresinde kayıtlı intihab.com firmamıza aittir ve firmamız tarafınca işletilir. intihab.com KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

intihab.com tarafınca atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu web adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki yazışma kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.Posta: info@intihab.com

Telefon: +90 216 599 0495

intihab.com, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün arasında yanıt vermek kaydıyla olumlu/negatif yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ait lüzumlu işlemlerin parasız olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, intihab.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine nazaran belirlenen tarife üstünden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda şahsi verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve öteki ilgili hususlar ile alakalı şartları, Bir toplumsal medya uygulaması olan intihab.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve tekrar bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce intihab.com’ ye başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, muayyen bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve serbest iradeyle açıklanan rıza” benzer biçimde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Slotbar
-

Sekabet giriş

- Cratosslot giriş
error: Alert: İçerik korunuyor!