MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen yargı ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş mevzusu bedeli ve varsa kargo tutarı, vergi benzer biçimde belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu mevzuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları anlatım edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret yada çıkar karşılığında meydana getirilen ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari yada mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan yada mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal yada hizmeti ticari yada mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ilişik web sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ilişik web sitesi üstünden talep eden reel yahut tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan göç eder eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.


3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ilişkin web sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile alakalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen zaman sonuna kadar geçerlidir.


4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Eposta


5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek şahıs
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ilişik internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafınca kampanya düzenlenmiş ise alakalı ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya evveliyatına kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede duyuru edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak duyuru edilen fiyatlar ise belirtilen zaman sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin bütün vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat zamanı
Teslim şekli

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo tutarı ALICI tarafından ödenecektir.


8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında satmaca adresine sipariş ile beraber
teslim edilecektir.


9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ilişkin web sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda lüzumlu teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ilişkin temel özellikleri, mamüllerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI yada ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu vakit arasında ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme mevzusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere müsait ve var ise güvence belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan malumat ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine gore sağlam, standartlara müsait bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet standardını koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında lüzumlu dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit nitelik ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş mevzusu ürün yada hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme mevzusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre arasında toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme mevzusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme mevzusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme mevzusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ilişkin kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme mevzusu ürün bedelinin alakalı banka yada finans kuruluşu tarafınca SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme mevzusu ürünü 3 gün içinde nakliye gideri SATICI’ya ilişkin olacak halde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, evvelinde öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması benzer biçimde mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi arasında teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/yada teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan istek etme hakkını haizdir. ALICI tarafınca siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yapmış olduğu ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün ücreti, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde alakalı bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin yaklaşık sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonrasında ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem dönemi ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı görevli tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen yada sonrasında kendisi tarafınca güncellenen adresi, e-posta adresi, durağan ve mobil telefon hatları ve öteki kontakt bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve öteki yollarla yazışma, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya erişme hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen yazışma faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme mevzusu mal/hizmeti teslim almadan ilkin muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonrasında mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı şahıs olmaması yada ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ait emniyet açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişik kimlik ve kontakt bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ilişkin ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ilişik olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın öğrenci mevzu malumat/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ilişkin web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve öteki sair bilgilerin gerçeğe müsait olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üstüne derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak bütün hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ilişik internet sitesini hiçbir halde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve rahatsızlık edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici yada zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ilişik internet sitesinin üstünden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/yada başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/yada işlettiği başka internet sitelerine ve/yada başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin ihtiva ettiği bilgilere yönelik herhangi bir güvence niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içinde sayılan maddelerden bir yahut birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai neticelerinden ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişik olması durumunda, ürünün kendisine yada gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişik mesafeli sözleşmelerde ise, bu vakit sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden ilkin, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan harcamalar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı mevzusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre arasında SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile beraber eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
D) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç dibine sokan belgeleri ALICI’ ya geri vermek ve 20 günlük süre içinde malı iade almakla yükümlüdür.
E) ALICI’ nın kusurundan meydana gelen bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın yada ürünün usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişim ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
F) Cayma hakkının kullanılması sebebiyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının dibine düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan tenzilat miktarı iptal edilir.


11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği yada açıkça şahsi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç kıyafet alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, acele deformasyona uğramış tehlikesi olan veya son kullanma zamanı geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması olası olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi benzer biçimde süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler yada tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses yada görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafınca açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği olası değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden ilkin, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişik cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşmüş olduğu takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz karşılayacağını ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak harcamaları ve vekâlet ücretini ALICI’dan istek edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan ötürü temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından ötürü SATICI’nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder


13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğmuş uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunmuş olduğu yada tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici yargıcı heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici yargıcı heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üstünden verdiği siparişe ilişik ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin bütün şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak biçimde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI:
ALICI:
TARİH:


intihab.com Özel Satış Politikası

intihab.com üzerinden satın aldığınız her ürün dijital platform aracılığıyla sizlere satıldığı için iade garantisi yoktur. Yapılan satışlarda herhangi bir ürün garantisi, iadesi ya da ürün memnuniyet standartı mevcut değildir. Verilen tüm hizmetlerde genel olarak toplanan veriler göz önüne alınarak “STANDART” hizmet politikası uygulanmaktadır. Satın alınan ürün, hizmet, paket ya da hizmet içeriklerinde; verilen hizmet ne olursa olsun en uygun ve kolay üretilebilir çözümler aranarak satılan hizmet öne sürülmektedir. intihab.com olarak sizlere doğru ve güvenilir hizmeti sunmak için çabalamaktayız. Satın aldığınız ürünlerin iade hakkı yoktur. Satın alınan ürün, satın alındıktan sonra iptal edilebilir ancak ücret kesintisi olarak %50 ücret iadesi yapılacaktır. Hizmete başlama süreci 1-3 iş günü arasında değişiklik gösterir ise ücret iade talebi intihab.com tarafından Fesh edilen anlaşma kapsamına girerek tamamen geçersiz sayılmaktadır. Dolayısıyla ücret iadesi gerçekleştirilmemektedir. intihab.com üzerinden satın alan her müşterimiz, ödemeyi yaptığı takdirde bu satış sözleşmesini, gizlilik politikasını, hizmet şartları, çerez politikasını ve intihab.com haklarını otomatik olarak kabul etmiş sayılmaktadır.

 

Slotbar
-

Sekabet giriş

- Cratosslot giriş
error: Alert: İçerik korunuyor!